Cursussen

Informatie Cursus 2019

De methode Tan-Söderbergh, theorie, diagnostiek en behandeling bij dysfatische ontwikkeling (specifieke spraak- taalontwikkelingsstoornis).

De cursus start in januari 2019

januari: 12, 19

februari: 9

maart: 30

mei: 18

Locatie: WG-Plein Amsterdam

Kosten: € 1000,-

Accreditatie: 77 punten, wordt voor 2019 opnieuw aangevraagd

Als u geïnteresseerd bent in het volgen van de cursus kunt u zich hier aanmelden.

Aanmelden Cursus

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de cursus verschoven, in dat geval wordt u eind november via de mail op de hoogte gebracht en wordt uw betaling teruggestort.

Cursus
De cursus is naast theorie en diagnostiek vooral gericht op de behandeling volgens de methode Tan-Söderbergh.
In het theoretische gedeelte wordt aandacht geschonken aan een neurolinguïstisch concept van de normale spraak-taalontwikkeling (metamorfoseconcept). De spraak-taalontwikkelingsstoornis wordt geplaatst in een multidisciplinair kader met aandacht voor de differentiële diagnostiek van comorbide stoornissen (zoals ADHD, ASS en verstandelijke beperking) en de gevolgen voor de sociaal-emotionele en cognitieve en school- leerontwikkeling. De solistisch werkende logopedist krijgt inzicht in de beoordeling van het gehele ontwikkelingsprofiel aan de hand van dossiergegevens en tevens een richtlijn voor verwijzing naar andere disciplines.

De behandelmethode Tan Söderbergh gaat uit van visuele ondersteuning van de gesproken taal middels tekeningen en het geschreven woord en maakt daarnaast gebruik van het bewegingsspel. De belevingswereld van het kind staat in deze methode centraal, en de daaraan gekoppelde spraaktaal bepaalt, binnen het theoretische kader, de inhoud van de therapie. De methode is ontwikkeld voor groepsbehandeling bij kinderen in de kleuterleeftijd maar de principes zijn ook toepasbaar in de individuele behandeling en bij hele jonge (2–3 jr) en oudere kinderen (6–12 jr). De methode sluit goed aan bij de hedendaagse opvattingen m.b.t. de relatie tussen de spraak-taalontwikkeling en lezen.

De cursus richt zich voornamelijk op logopedisten maar is ook toegankelijk voor andere behandelende professionals zoals: klinisch linguïsten, remedial teachers en ergotherapeuten die in hun dagelijks werk te maken hebben met kinderen met spraak-taalontwikkelingsstoornissen.

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de neurolinguïstische achtergrond en logopedische diagnostiek en in staat de bevindingen in een breder kader te plaatsen alsmede de behandelingsmethode Tan-Söderbergh zelf toe te passen.

De cursus bestaat uit 5 lesdagen. Voor de cursus gelden 77 SBU (contact SBU 28 + huiswerk SBU 49). Van de cursisten wordt verwacht dat zij twee video opnames maken van een behandeling.