Kennisoverdracht

Informatie Cursus 2021

De methode Tan-Söderbergh, theorie, diagnostiek en behandeling bij dysfatische ontwikkeling (specifieke spraak- taalontwikkelingsstoornis).

Er wordt gewerkt aan de uitvoer van de cursus in 2021, zodra de data en locatie bekend zijn worden ze op deze pagina gepubliceerd.

Kosten: € 1000,-

Accreditatie: 80 punten

Bekijk het programma van de cursus

Zodra de  cursus 2021 is aangekondigd kunt u hier aanmelden.

Aanmelden Cursus

Cursus
De cursus is naast theorie en diagnostiek vooral gericht op de behandeling volgens de methode Tan-Söderbergh.
In het theoretische gedeelte wordt aandacht geschonken aan een neurolinguïstisch concept van de normale spraak-taalontwikkeling (metamorfoseconcept). De spraak-taalontwikkelingsstoornis wordt geplaatst in een multidisciplinair kader met aandacht voor de differentiële diagnostiek van comorbide stoornissen (zoals ADHD, ASS en verstandelijke beperking) en de gevolgen voor de sociaal-emotionele en cognitieve en school- leerontwikkeling. De solistisch werkende logopedist krijgt inzicht in de beoordeling van het gehele ontwikkelingsprofiel aan de hand van dossiergegevens en tevens een richtlijn voor verwijzing naar andere disciplines.

De behandelmethode Tan Söderbergh gaat uit van visuele ondersteuning van de gesproken taal middels tekeningen en het geschreven woord en maakt daarnaast gebruik van het bewegingsspel. De belevingswereld van het kind staat in deze methode centraal, en de daaraan gekoppelde spraaktaal bepaalt, binnen het theoretische kader, de inhoud van de therapie. De methode is ontwikkeld voor groepsbehandeling bij kinderen in de kleuterleeftijd maar de principes zijn ook toepasbaar in de individuele behandeling en bij hele jonge (2–3 jr) en oudere kinderen (6–12 jr). De methode sluit goed aan bij de hedendaagse opvattingen m.b.t. de relatie tussen de spraak-taalontwikkeling en lezen.

De cursus richt zich voornamelijk op logopedisten maar is ook toegankelijk voor andere behandelende professionals zoals: klinisch linguïsten, remedial teachers en ergotherapeuten die in hun dagelijks werk te maken hebben met kinderen met spraak-taalontwikkelingsstoornissen.

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de neurolinguïstische achtergrond en logopedische diagnostiek en in staat de bevindingen in een breder kader te plaatsen alsmede de behandelingsmethode Tan-Söderbergh zelf toe te passen.

De cursus bestaat uit 5 lesdagen. Voor de cursus gelden 77 SBU (contact SBU 28 + huiswerk SBU 49). Van de cursisten wordt verwacht dat zij twee video opnames maken van een behandeling.

download pdf concept programma cursus september 2019 Zodra de 2021 informatie definitief is volgt er een programma voor dit jaar.
download-icon