Kennisoverdracht

Informatie Cursus 2022

De methode Tan-Söderbergh,
Theorie, diagnostiek en behandeling bij spraak-taalontwikkelingsstoornissen
(TOS/ dysfatische ontwikkeling)

Datum: september 2022

Vrijdag 23 en zaterdag 24 september

Vrijdag 4 november

Zaterdag 10 december

Locatie: Amsterdam

Kosten: € 995,-

Locatie: Amsterdam AOC WG Plein

Accreditatie: ca 70 punten, wordt voor 2022 opnieuw aangevraagd

Voor vragen kunt u een mail sturen naar cursus@dysphasia.org

Inhoud Cursus
De cursus is naast theorie en diagnostiek vooral gericht op de behandeling volgens de methode Tan-Söderbergh.

In het theoretische gedeelte wordt aandacht geschonken aan een neurolinguïstisch concept van de normale spraak-taalontwikkeling (metamorfoseconcept) dat tevens de basis vormt voor de behandeling. De spraak-taalontwikkelingsstoornis wordt besproken met aandacht voor de eventuele gevolgen van deze stoornis voor de innerlijke spraak, sociaal-emotionele, executieve, cognitieve en school-leerontwikkeling zowel als voor comorbide stoornissen (zoals ADHD, ASS en verstandelijke beperking). De solistisch werkende logopedist krijgt inzicht in de beoordeling van het gehele ontwikkelingsprofiel aan de hand van dossiergegevens en tevens een richtlijn voor verwijzing naar andere disciplines.

In de behandelmethode Tan-Söderbergh wordt de therapie vormgegeven door de inzet van de determinanten van de normale spraaktaalontwikkeling (oa de relatie, imitatie, expressieve motoriek, (bewegings)spel). Binnen deze context wordt de spraaktaalontwikkeling versterkt door visuele ondersteuning middels tekenen en het geschreven woord.

De belevingswereld van het kind staat in deze methode centraal en de daaraan gekoppelde taal vormt het onderwerp van de therapie. Binnen de therapie is er naast het praten veel aandacht voor de versterking van de innerlijke taal bij de regulatie van emotie en gedrag. De methode sluit goed aan bij de hedendaagse opvattingen m.b.t. de relatie tussen de spraak-taalontwikkeling en lezen.

De methode is vooral gericht op de kleuterleeftijd, de principes zijn ook goed toepasbaar bij hele jonge (2–3 jr) en oudere kinderen (6–12 jr). Er is een voornemen om voor de specifieke toepassing van de methode binnen een integrale groepsbehandeling een extra cursusdag te organiseren.

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de neurolinguïstische achtergrond en logopedische diagnostiek en in staat de bevindingen in een breder kader te plaatsen alsmede de behandelingsmethode Tan-Söderbergh zelf toe te passen.

De cursus bestaat uit 4 lesdagen. Voor de cursus gelden ca 70 SBU (contact SBU 23 + huiswerk SBU 47). Van de cursisten wordt verwacht dat zij twee video opnames maken van een behandeling.

Cursus Programma

download pdf programma

Docenten

Marieke Houtman, logopedist
Kristy Karelse, logopedist, taal- en spraakpatholoog
Charles Njiokiktjien, v/h kinderneuroloog, neuropsychiater
Petra van de Ree, logopedist, klinisch linguïst , docent, remedial teacher
Ank Verschoor, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog-Specialist NIP