Klachten en Regelgeving

Klachtenregeling
Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden.

Voor logopedie
Klachtenregeling logopedie.pdf
download-icon

Voor psychologie
De NVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het tuchtrecht.

Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.

Adressen
NVVP
Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht
tel. (030) 236 43 38
info@nvvp.nl
www.nvvp.nl

Klachtencommissie NVVP
Postbus 13086, 3507 LB Utrecht
klachtencommissie-nvvp@kbsadvocaten.nl

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
tel. (070) 340 54 17
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Voor ergotherapie
Advies en ondersteuning van Adviespunt Zorgbelang Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Adviespunt zorgbelang in uw regio. Deze geeft u onder andere informatie over uw rechten als patiënt. Een medewerker kan ook samen met u een gesprek hebben met de paramedicus, of u helpen met het schrijven van een brief naar de Klachtencommissie. De regionale/provinciale afdelingen vallen onder Zorgbelang Nederland en werken onafhankelijk van hulpverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. U kunt uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Utrecht. De secretaris van die Commissie is uw contactpersoon. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht. Deze secretaris begeleidt de hele afhandeling van uw klacht.

De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig en bestaat uit drie leden. U en de paramedicus over wie u heeft geklaagd worden op de hoogte gesteld van de uitspraak. De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de betreffende paramedicus. Ze behandelen geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.

Adressen
Het adres van een IKG-afdeling bij u in de buurt kunt u navragen bij Adviespunt Zorgbelang, telefoon: 0900 2437070 (€ 0,10 p/min) of bij Zorgbelang Nederland.

Klachtencommissie Paramedici
T.a.v. Drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 18800, 3501 CV Utrecht
tel. 06-12956429
pieter.schilperoord@vvaa.nl
www.klachtencommissieparamedici.nl

 

Regelgeving mbt minderjarige cliënten, ouderlijkgezag, geheimhouding en dossier

Minderjarige cliënt
Als de cliënt minderjarig is en nog niet de jaren des onderscheids heeft bereikt, worden de in de beroepscode aan hem toegekende rechten uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s), tenzij de psycholoog redenen heeft om aan te nemen dat de belangen van de cliënt ernstig zouden worden geschaad door de betrokkenheid van de wettelijk vertegenwoordiger(s) bij de professionele relatie.
De cliënt wordt geacht in ieder geval de jaren des onderscheids te hebben bereikt als hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, tenzij hij niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt de cliënt, ongeacht de aanspraken van zijn wettelijk vertegenwoordiger(s), zoveel mogelijk bij de uitoefening van zijn rechten betrokken.

Informatie aan de ouder zonder gezag
Wanneer beide ouders het gezag hebben is er ook van beide ouders toestemming nodig bij aanmelding.
Als slechts één der ouders het ouderlijk gezag heeft over de minderjarige cliënt, dan verschaft de psycholoog de informatie over de cliënt die hij aan deze ouder verstrekt desgevraagd ook aan de andere ouder, tenzij dit in strijd zou zijn met de belangen van de minderjarige cliënt.

Geheimhouding van uw gegevens
De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden, alleen met uw toestemming mag informatie aan derden worden verstrekt. De vrijgevestigde paramedici en psycholoog zijn vanuit de zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn (DBC, cliëntdossier en dergelijke) en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen.
Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGz via www.landelijkplatformggz.nl. Uw zorgverzekeraar mag bij hoge uitzondering uw dossier inzien, bijvoorbeeld in geval van ondeugdelijke declaraties.
In geval u er principieel bezwaar tegen heeft dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een formulier ontwikkeld.
De behandelaars mogen voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
Hieronder vindt u het privacystatement (pdf).
download-icon

Uw dossier
De behandelaar bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, de onderzoeksrapportage, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken.
U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van uw behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven.
U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

Tevredenheidsonderzoek/klachtmeting
Het kan zijn dat de psycholoog deelneemt aan de ROM-portal van de NVVP. ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. De ROM-portal is een website met diverse vragenlijsten, die de therapeut kan gebruiken bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling. Een van de vragenlijsten is een onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt over de behandeling. Uw behandelaar kan u hierover nader informeren. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd.

Kwaliteitsstatuut GGZ
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hieronder vindt u het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Mw CA Verschoor, klinisch psycholoog, kinder en jeugdpsycholoog Specialist NIP : kwaliteitsstatuut (pdf).
download-icon