Onderzoek

Alle onderzoeken bestaan uit een vraaggesprek met de ouders over de ontwikkeling en de problemen (anamnese) en een observatie en testonderzoek van het kind.

  • Logopedisch onderzoek richt zich op een evaluatie van de spraak-taalontwikkeling waarbij de verschillende aspecten van het begrip en de expressie zoveel mogelijk apart worden beoordeeld. Daarnaast kan het onderzoek zich richten op de lees- en spellingsvaardigheden.
  •  Ergotherapeutisch onderzoek richt zich op een evaluatie van de motorische ontwikkeling waarbij zowel gekeken wordt naar de basismotoriek (bv evenwicht) als naar de handelingsmotoriek of praxie. Daarnaast wordt met het onderzoek gekeken naar de visuele, tast- en bewegingswaarneming en naar een eventuele over- of ondergevoeligheid daarin (zintuiglijke afweer).
  • Psychologisch onderzoek richt zich op een evaluatie van de cognitieve ontwikkeling waarbij de intelligentie en het profiel in kaart worden gebracht ook zonder dat daarbij een beroep wordt gedaan op de spraak-taal en motorische vaardigheid. Daarnaast kan (neuro)psychologisch onderzoek zich richten op inprenting en geheugen, de aandachtsregulatie, aspecten van het sociale contact en het emotionele gedrag.
  • Wanneer er opvallende motorische problemen zijn of onduidelijkheid over de etiologie bestaat kan kinderneurologisch onderzoek of onderzoek door een revalidatiearts of kinderarts geïndiceerd zijn. Kinderpsychiatrisch onderzoek kan nodig zijn bij de diagnostiek van bijkomende stoornissen in aandachtsregulatie, contact en gedrag en bij het vaststellen van de (contra)indicaties voor behandeling met medicijnen. Wanneer er een indicatie is voor deze onderzoeken zal er worden verwezen naar de samenwerkingsverbanden buiten het team.

Alle onderzoeksresultaten worden bijeengebracht in het multidisciplinaire team waar de diagnostiek wordt afgerond met conclusies omtrent de aard en ernst van de eventuele dysfatische ontwikkeling en bijkomende diagnoses zoals dyspraxie, AD(H)D en sociale contact problemen in het autismespectrum (ASS). Tenslotte worden adviezen voor behandeling en eventuele verwijsadressen vastgesteld.