Vergoeding

De teamleden van de Stichting zijn werkzaam als vrijgevestigden in een multidisciplinaire groepspraktijk.

+ Vergoeding psychologie
De psycholoog heeft tot en met 2014 contracten met de verschillende zorgverzekeraars; dat betekent dat uw behandeling meestal rechtstreeks bij uw verzekeraar wordt gedeclareerd. Bij een aantal verzekeraars is het contract budgetgebonden. Wanneer het budget is bereikt kan de rekening door ons niet meer gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Facturatie gebeurt volgens de DBC-systematiek voor Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Dat houdt in dat zowel de directe als indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, overleg e.d.) gedeclareerd wordt.

Vanaf 2015 wordt volgens de nieuwe jeugdwet de kinder- en jeugd GGZ bij de gemeente ondergebracht. De psycholoog sluit een contract met de gemeente(n) en niet meer met de ziektekostenverzekeraars. Een verwijzing door huisarts, jeugdarts of specialist blijft nodig. De facturatie volgens de DBC-systematiek en rechtstreekse declaratie blijft gehandhaafd.

Voor kinderen buiten de regio Amsterdam, uit gemeenten waar wij, door onze vestiging in Amsterdam, geen contract mee kunnen sluiten zullen de mogelijkheden van vergoedde hulp door de psycholoog verwacht kleiner worden. Zodra meer bekend wordt zal informatie worden toegevoegd.

+ Vergoeding logopedie
De logopedisten hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2018.

+ Vergoeding ergotherapie
Voor ergotherapie heeft de vergoeding door de verzekering een maximum van 10 uur per kalenderjaar, vaak is langduriger behandeling geïndiceerd waardoor een eigen bijdrage en/of een tijdelijke onderbreking van de behandeling noodzakelijk is. Sommige ziektenkostenverzekeraars hebben extra behandelingen ergotherapie opgenomen in hun aanvullende polis.